Preloader image

Algemene voorwaarden

1. Definities

 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandelingsovereenkomst: alle door Ivy clinics met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van Ivy clinics bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Ivy clinics worden uitgeoefend.
No show: niet verschijnen of verzuim van afspraken.

 

 

2. Uitzonderingen op de Algemene Voorwaarden

 

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Ivy clinics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

 

 

3. Resultaten medische behandelingen

 

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 

 

4. Resultaten cosmetische behandeling

 

De arts heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichtng. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven: Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen..

 

 

5. Uitvoering behandelovereenkomst

 

Ivy clinics zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ivy clinics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Ivy clinics hoeft daarvoor geen toestemming van de cliënt te verkrijgen.

 

 

6. Geheimhouding

 

Ivy clinics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Ivy clinics door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Ivy clinics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Ivy clinics zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

 

 

7. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

 

Ivy clinics is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van van zijn eigendommen te voorkomen.

 

 

 

8. Annuleren van de afspraak of no show

 

Het kan gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Ivy clinics biedt de mogelijkheid een afspraak kosteloos te annuleren, echter wel onder bepaalde voorwaarden:

 

Consultafspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders worden er consultkosten van € 50,00 in rekening gebracht;*

 

Cosmetische behandelingen (injectables & huidverbetering) kunnen maximaal 3 werkdagen van tevoren worden geannuleerd (zonder financiële consequenties). Bij het annuleren van cosmetische behandelingen binnen 3 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) wordt 80% van het totaalbedrag in rekening gebracht met een minimum van € 50,00;*

 

Operatieve behandelingen (chirurgisch, bodycontouring & haarbehandelingen) kunnen maximaal 7 werkdagen van tevoren worden geannuleerd (zonder financiële consequenties). Bij het annuleren van operatieve ingrepen binnen 7 tot 2 werkdagen (waarbij de dag van annulering en de dag van de ingreep niet worden meegeteld) wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het annuleren van operatieve ingrepen binnen 2 werkdagen (waarbij de dag van de ingreep niet wordt meegeteld), wordt 100% in rekening gebracht;*

 

Bij no show van consultafspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) brengen wij € 50,00 in rekening. Bij behandelingen wordt het volledig geldende tarief van de behandeling in rekening gebracht.

 

Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden afgezegd/geannuleerd.

 

* Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Ivy clinics tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

 

9. Identiteit en verstrekken van informatie

 

De cliënt geeft de arts / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste wetende inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Ivy clinics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Ivy clinics gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

 

 

10. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst

 

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Ivy clinics of haar medewerkers of jegens medecliënten.

 

 

11. Betalingsvoorwaarden

 

Betalingen worden gedaan op de dag van de ingreep. Wij accepteren pinbetalingen en contante betalingen. Betalingen met een creditcard zijn helaas niet mogelijk. Ingrepen boven de €650,- dienen een week voor de ingreep per bank betaald te worden. Je ontvangt hiervoor een factuur.

 

 

12. Prijswijzigingen

 

Ivy clinics behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden.

Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

 

13. Aansprakelijkheid van Ivy clinics

 

De aansprakelijkheid van Ivy clinics, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ivy clinics beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut heeft plaatsgevonden.

 

 

14. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening

 

Ivy clinics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

 

 

15. Afhandeling klachten

 

Voor ons klachten reglement verwijzen wij u door naar onze website.
www.ivyclinics.nl/klachten

 

 

16. Communicatieve uitingen

 

Het is verboden om uitingen van Ivy clinics ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebookmeldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Ivy clinics.

 

 

17. Correctheid van informatie

 

Ivy clinics streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u Ivy clinics hiervan op de hoogte te stellen via info@ivyclinics.nl. Aan het abusievelijk plaatsen van onjuiste informatie door Ivy clinics kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

18. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Ivy clinics te allen tijde gewijzigd worden.